Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หลักการที่ 3: เข้าใจได้ สารสนเทศและการใช้งานของส่วนต่อประสาน ผู้ใช้ต้องสามารถเข้าใจได้ สามารถใช้งานได้ ที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้